REKRUTACJA 2024 SP35

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 35 w Zabrzu na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 35 na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na podstawie:

– ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późniejszymi zmianami),

– Uchwały NR XXXVIII/429/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

– Zarządzenia Nr 1114/WO/2023 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, prowadzonej przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Składanie zgłoszeń (zapisywanie dzieci zamieszkałych w obwodzie) do Szkoły Podstawowej nr 35

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 35 przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 35 mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.

Składanie zgłoszeń (zapisywanie dzieci) w sekretariacie szkoły do 15 marca 2024r.

 

Składanie wniosków kandydatów spoza obwodu do Szkoły Podstawowej nr 35 w Zabrzu (na wolne miejsca)

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 35 są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie przeprowadza się na wolne miejsca, na podstawie kryteriów zawartych w Uchwale NR XXXVIII/429/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica ( prawnego opiekuna) kandydata.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 35 dla dzieci zamieszkałych poza obwodem można dokonywać w terminie od 22 kwietnia 2024 do 07 maja 2024 od godziny 8.00 do godz. 15.00 do Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 35 w Zabrzu.

 

Wyniki rekrutacji

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane zostaną do publicznej wiadomości w dniu 28 maja 2024 r. godz. 15.00 w formie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

dokumenty do pobrania:

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY 1

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA REJONU

OŚWIADCZENIE WOLI

Regulamin rekrutacji

Ogłoszenie rekrutacji

Uchwała XXXVIII/429/17

Zarządzenie Nr 1114 WO 2023