MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

Mediacje Rówieśnicze w SP nr 35 i w Plastyku

W marcu 2023 r. p. Katarzyna Zamarlik-Wróbel – szkolny pedagog oraz p. Agnieszka Madziara – bibliotekarz i opiekun Samorządu Uczniowskiego w marcu odbyły szkolenie w zakresie mediacji szkolnych i rówieśniczych zorganizowane przez Fundację Twój Everest. Uzyskały również uprawnienia edukatora mediatorów rówieśniczych. Natomiast w maju 19 uczniów wybranych przez rówieśników rozpoczęło szkolenie na mediatorów rówieśniczych. Ciąg dalszy szkolenia miał miejsce we wrześniu. Uczniowie ukończyli 20 godzinne szkolenie, na którym nauczyli się rozwiązywać konflikty drogą mediacji.

9 października 2023 r. miała miejsce Konferencja „Zabrze Areną Mediacji”, podsumowująca projekt „Centrum Mediacji Rówieśniczych” zorganizowana przez Fundację Twój Everest oraz Miasto Zabrze. Podczas niej nasi uczniowie otrzymali z rąk wiceprezydenta Miasta Zabrza Krzysztofa Lewandowskiego certyfikaty mediatorów rówieśniczych.

Mediacja jest procesem rozwiązywania sporu lub konfliktu. Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia oraz poprawa relacji stron przy pomocy mediatora. Mediator jest to bezstronna osoba trzecia, która pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy oraz szukać takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron. Natomiast mediacja rówieśnicza jest metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży m. in na terenie szkoły, w obecności mediatora rówieśnika.

Jakie sprawy możemy rozwiązywać w drodze mediacji rówieśniczych?

– znieważanie rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie,

– obrażanie członków rodziny rówieśników,

– wyśmiewanie się z niepełnosprawności,

– wyśmiewanie wyglądu zewnętrznego, w tym oznak rozwoju płciowego, obraźliwe napisy na tablicy czy ścianach,

– kradzieże i chowanie cudzych przedmiotów,

– wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach, czy mniejsze zdolności

– niszczenie mienia,

– odrzucanie tj. nie dopuszczanie do zabawy w grupie,

– bójki, kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami.

Mediacja jest postępowaniem nieformalnym, a mediator nie jest ani sędzią, ani arbitrem.

Podstawowymi zasadami mediacji są:

Dobrowolność – do mediacji strony przystępują całkowicie dobrowolnie. Nikt nie może ich do tej decyzji przymusić. Całkowita dobrowolność udziału, wyboru kwestii, które strony podejmą się omawiać oraz rozwiązań, które uzgodnią, wpływa na zwiększenie ich odpowiedzialności za proces mediacji oraz na wywiązanie się z podjętych decyzji. Strony dobrowolnie mogą wybrać również osobę mediatora.

Bezstronność mediatora – mediator nie opowiada się po żadnej ze stron, w równy sposób angażuje się w pomoc obu stronom konfliktu. Nie ocenia ani stron, ani ich zachowań. Nie wskazuje też winnego.

Neutralność – mediator nie narzuca żadnych rozwiązań. Akceptuje wszystkie, które strony wypracują i postanowią podjąć decyzję o ich wprowadzeniu w życie.

Akceptowalność – strony akceptują proces mediacji oraz osobę mediatora.

Poufność – mediacja jest procesem całkowicie poufnym. Cały jej przebieg oraz treść rozmów nie zostają nikomu ujawnione.

Zadaniem mediatora jest dbałość o to, aby wszystkie decyzje zostały oparte na zgodzie samych zainteresowanych oraz ich świadomości co do dostępnych możliwości postępowania . Mediator dba, aby każda ze stron była traktowana z szacunkiem i życzliwością. Mediator poprzez zarządzanie komunikacją, dba o przestrzeganie reguł mediacji, o porządek omawianych zagadnień. Tworzy warunki, w których strony będą mogły przyjrzeć się swojej sytuacji i potrzebom, rozważyć możliwe rozwiązania i dokonać ważnych dla siebie wyborów.

Zapraszamy uczniów do rozwiązywania konfliktów z pomocą naszych mediatorów rówieśniczych.

Mediatorzy

Regulamin_klubu_mediatora