WIELE POTRZEB – JEDEN CEL

Projekt „Wiele potrzeb- jeden cel” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz języka angielskiego w Zabrzu poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych- szkolnych i pozaszkolnych- zajęcia wyjazdowe dla 750 uczniów oraz szkolenia dla 123 nauczycieli 18 szkół podstawowych: SP nr 3, SP nr 6, SP nr 15, SP17(ZSO14), SP20, SP 25, SP 27 (ZS10), SP nr 29, SP nr 33, SP nr 35 (ZS18), SP nr 37 (ZSO5), SPS nr 38, SPS nr 39, SPS nr 40, SP nr 42, SP nr 46 (ZSP9), SPS nr 47 (ZSS42), SP nr 48 (CKOiZ).

Działania:

  • Zajęcia „Uczę się jak się uczyć efektywniej” oraz ”Budowanie funkcji wykonawczych-motywacja”.
  • Zajęcia praktyczne stacjonarne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego przeprowadzane w szkolnej pracowni dostosowanej do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, zajęcia wyjazdowe.
  • Festiwal nauki po II roku realizacji projektu
  • Wyposażenie do pracowni eksperymentu naukowego w skład, którego wchodzić będą pomoce dydaktyczne (matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia, j.angielski), sprzęt multimedialny i TIK oraz meble.
  • Doskonalenie nauczycielskich zespołów przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz j. angielskiego.